廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 117 個閱讀者
命理服務》 數位論命舘 | 免費排盤 | 星僑易學 | 五術書籍 | 線上論命 | 影音論命 | 八字命書 | 星座分析 | 孔明神數 | 周公解夢 | fackbook 粉絲專頁 |
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[分享] 境 jìng

圖 1.
境 jìng
疆界,邊界:境界。
國境。入境。出境。邊境。
地方,區域,處所:無人之境。
佳境。環境。身臨其境。
狀況,地步:境況。順境。逆境。
困境。事過境遷。境遇。意境。


佛學大辭典/三類境(名數)境者,
八識所變之相分也。此相分有三類:
一、性境,性者,實體之義,
自實之種子而生,有實性,
自維持實性,不隨能緣之心,
能緣之心,不過為彼之自性,
以現量而量知者,
此之謂性境不隨心。
第八識與眼識等五識之全部相分
及第六識之一部相分是也。
二、獨影境,
如第六意識浮龜毛兔角之相,
其相非自實體種子而生之實法,
唯自能緣之見分顛倒計度,
而發現假相者。
此假相既無能生之種子,
亦無所託之本質,
唯獨起影像,故云獨影境。
此境為隨其種子及
善惡之性等能緣之見分者,
故云獨影唯隨見。
三、帶質境,
如第七識緣第八識之見分,
或如散心獨影之意識,緣五塵之境,
其自識之相分,謂為第八識之見分,
謂為五塵,確有所託之本質(性質),
非如彼龜毛兔角無本質者,
故對於彼獨影境而謂之帶質境,
顧彼所託之本質,雖為有實體之性境,
而所起之相分,非為所託之本質,
似必支配於能緣之妄情
(即自己之身分),
而於非我之物體現我相為依實之本質
與非實之妄情而現之一種似非相分,
故此相分,不得使屬於任何一方。
於見分之妄情與性境之本質。
二者,可使為兩質之性質者,
故謂之帶質通情本。
帶質境通於妄情與本質通也。
頌曰性境不隨心。獨影唯隨見。
帶質通情本。性種等隨應。」
見唯識樞要上末。
三類境佛光大辭典
(一)又稱三類、三境。乃法相宗之教義。
將所緣之對境,依其性質,
而類別為三種。
即:(一)性境,指真實之境。
此境自守其性,並不隨心。
即指具有真實體性與作用,
由實種子所生起之境。
包括第八識之相分
(種子、五根、器世間)、
前五識及五俱
(與前五識之任一者同時生起)
意識之相分等。此境有三種不隨心,
即:
(1)性不隨,
謂其能緣之見分通於
善、不善、無記三性,
所緣之相分境,唯無記性,
不隨能緣之性通於三性。
(2)種不隨,謂見分從自見分種生,
相分從自相分種生,
不隨能緣之種子而生。
(3)繫不隨,繫,指界地繫。
謂所緣境之界地不隨能緣之心。
如欲界繫之五識八識
及五俱意識緣自界之五塵時,
相分與能緣雖為欲界繫,
而所緣之五塵非隨能緣而成欲界繫。
(二)獨影境,獨者,
簡別於本質;影,為影像,即相分。
謂依能緣之心之妄分別而變起之境,
別無本質,僅為影像。
如第六意識之妄分別變出之
龜毛、兔角、空華等,全屬幻影。
此境有三種隨心:
(1)性隨心,謂境與能緣之心同一性。
(2)種隨心,謂境與能緣之心由同一種子而生。
(3)繫隨心,謂境與能緣之心同一界繫。
(三)帶質境,帶質即兼帶本質。
謂能緣之心緣所緣之境,
其相分有所依之本質,而不得境之自相。
此境係由心、境二者之力合成,
居於性境與獨影境之間。
如第七識緣第八識見分之相分,
及第六識追想過去之形像者。
此境有三種通情本。情,為能緣之見分;
本,為本質。即:
(1)性通情本,謂如第七識之見分
緣第八之見分時,所變之相分無別種生,
一半與本質同種生,
一半與能緣之見分同種生,
若從本質生者,為無覆無記性,
若隨能緣之見分生者,
則為有覆無記性,其性不定。
(2)界通情本,又稱繫通情本。
謂此相分之界地通於本質
與見分之界地繫而不定。
(3)種通情本,
謂此相分之種子亦隨本質與見分而不定。
三類境之名稱在諸經中雖未見記載,
然有關相見二分為同種生或別種生,
在印度即有異說,至玄奘時,
以護法之說為正義,
造(大四三‧六三三中)
「性境不隨心,獨影唯從見,
帶質通情本,性種等隨應」一頌,
授予弟子窺基,評判所緣之境,
以別種生之相分為性境,
同種生之相分為獨影境,
同別兩種生之相分為帶質境。
〔成唯識論掌中樞要卷上末、
成唯識論了義燈卷一末、
成唯識論述記卷三本、
大乘法苑義林章卷四末、
百法問答鈔卷二〕
(二)指第八阿賴耶識所緣之三種境。即:
(一)種子境,第八識能任持世間、
出世間諸法種子,故稱種子境。
(二)根身境,第八識覺明能了之心,
發起內外塵勞之相,於一圓湛,析出根塵,
聚內四大而為身分,故稱根身境。
(三)器世間境,從第八識轉相而成現相,
即有山河大地等境界,故稱器世間境。 p698


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:21 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

一境性
(巴利文與梵語:
एकाग्रता,ekāgratā),
又稱心一境性
(citta-ekaggatā,
騎牠一刻嘎它*
音譯為質多醫迦阿羯羅多),
佛教術語,
是指讓心集中在一個地方,
以進入禪定狀態。
它是一種心所,
相當於三摩地,
說一切有部將它
列入大地法之一,
南傳上座部將它
列為七個遍行心所之一。
概論
一境性(ekāgratā),
是由ekā(一,專一的)、
agga(點、尖端、最高點)
與tā(狀態)
這三個單字組成,
是將心集中在一點,
以進入三摩地的狀態。
通常的狀況下,
三摩地即是指心一境性。
因為三摩地通於善、惡,
在《清淨道論》
與梵文本《俱舍論》中,
強調佛教修行的
是指善心一境性。
在《長部》
〈大典尊經〉中,
提到梵天教導,
以住一境性,進入二禪。
這部經典在宋朝時
由施護等譯為
《佛說大堅固婆羅門
緣起經》。
註釋
玄奘譯
《阿毘達磨俱舍論》卷4:
「三摩地,謂心一境性。」
《俱舍論頌疏》:
「心一境性,名之為定。」
「問:何等名心一境性;
答:謂能令心專注一所緣。」
《清淨道論》:
「善心一境性
(kusala-citta-eka-agrat)
為定。」
「這裡的定是以不散亂為(特)相,
以消滅散亂為味(作用),
以不散動為現起(現狀)……
故知樂為定的足處(近因)。」
宋施護等譯
《佛說大堅固婆羅門緣起經》卷下:
「又如大梵所說,
心住一境,我聞其言,
亦解是義。
謂有一類修定行者,
內心清淨,
住一境性,無尋、
無伺,定生喜樂,
證二禪定,具足所行,
此即名為心住一境。」


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [1 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:21 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

圖 1.佛學大辭典/
三能變(名數)
唯識論對於說萬法
為識之諸變
而稱八識為能變。
分三種之次第說之。
唯識論一曰:
「此能變唯三,
謂異熟思量
及了別境識。」
一,初能變,
為八識中之第八識,
即阿賴耶識也。
以此為依於善惡業
而感無記總報
之異熟識故也。
七識者,
有覆無記而非異熟性,
前六識,
雖有異熟性然
是從第九識起者,
故名為異熟生
不得謂為異熟之識也。
唯識論二曰:
「異熟習氣為增上緣,
感第八識酬引業力,
恆相續故云異熟名。
感前六識,酬滿業者。
從異熟起,
名異熟生不名異熟,
有間斷故。」
二、第二能變,
謂之思量識。
為八識中之第七識,
即未那識也。
此識常恆思量
第八識而計度實我實法,
故名思量識。
唯識述記一本曰:
「二謂思量識,
即第七識。思謂思慮,
量謂量度。思量第八識,
度為我故。
又恆審思量餘識無故,
餘之二識不名思量。」
三、第三能變。
謂之了別境識。
眼等之六識也。
此六識者,
各了別麤顯之境,
故名了別境識。
唯識述記一本曰:
「三了別境識,
即餘六識。
二十論說,
心境識了名之差別,
是諸識之通名也。
了別別境及麤顯境
唯前六故,
對比六塵說六識故。
然濫第七,
應言此六了別
麤境名了別境識,
以了別相麤,
簡於七八故。」


真如-八識-七識-六識-

真如 它拉牠*
(巴利文與梵文:tathatā)
或實如(梵文:bhūta-tathatā),
又譯為如實、
如如、本無、如,
佛教術語,
一般被解釋為法
(梵語:dharma)
的本性,
即法的真實本質,
也就是法的真實自性。
八識是一個佛教術語,
識的分類法之一,
指的是每一個五根具足
的有情眾生身上都有的:
眼識、耳識、
鼻識、舌識、身識
(以上合稱五識)、
意識、
末那識及阿賴耶識。
在佛教學術研究屬於
瑜伽行唯識學派
護法學系分類。


[ 此文章被adamlee9在2021-09-14 16:30重新編輯 ]


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [2 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:23 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

圖 1.

圖 2. 倉庫   
倉庫唯識四分,佛教術語,
瑜伽行唯識學派
護法學系的理論,
是指相分、見分、自證分、
證自證分四種識的作用。
有情的識總共有八個,
稱為八識心王。
分是功能差別分限的意思,
識的四分即是指
諸識四種作用。
相分:相,意謂被識所取、
所認識對象的行相境界,
所以又作所取分。
有所緣的意涵,
乃是被主體的心王
所認識的對象(客體)。
見分:「見分」即是認識、
照知「相分」之作用。
見,意謂識所具有
能取、能見、能照、
所認識對象之行相境界,
所以又作能取分;
有能緣的意涵,
乃是能認識對象
(客體)之主體
(即諸識之能緣的作用)。
自證分:為相分、見分所依,
可親證見分,
即有主觀性的能力,
能更深一層見到
(證到)原來的見分。
證自證分:能緣、
統攝自證分,
證到更深一層的主觀性、
認識力,
哲學稱之為最高主觀統攝力。
參考文獻
《成唯識論》卷2:
「阿賴耶識因緣力
故自體生時。
內變為種及有根身。
外變為器。
即以所變為自所緣。
行相仗之而得起故。
此中了者謂異熟識
於自所緣有了別用。
此了別用見分所攝。
然有漏識自體生時。
皆似所緣能緣相現。
彼相應法應知亦爾。
似所緣相說名相分。
似能緣相說名見分。
若心心所無所緣相。
應不能緣自所緣境。
或應一一能緣一切。
自境如餘餘如自故。
若心心所無能緣相應不能緣。如虛空等。
或虛空等亦是能緣。
故心心所必有二相。」
(CBETA, T31, no.
1585, p. 10, a17-28)


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [3 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:25 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [4 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:30 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

圖 1.蓮師開示/即身取證簡要之法
因果業報,須信非虛。
生死事大,無常迅速,應求解脫。
先尋擇金剛上師,以為依止。
虔誦四歸依,誓心不退。
發大菩提心,廣度有情。
嚴持淨戒,以立根基。
常觀十二支因緣,明生死本。
次習禪定,內觀自心,本來清淨。
修深般若波羅蜜,了知諸法,猶如夢幻。
心不執著,身隨所安。
妄念起時,勿隨勿制。
緣境違順,塵影好醜,不起愛憎。
惟常覺照,而忘覺照。
佛心自心,本自如如。
我見破盡,心一境性,即是成佛。
※節錄《蓮華生大士應化因緣經》


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [5 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 16:32 |
adamlee9 手機 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
貼圖天使獎 社區建設獎
頭銜:                       &n ..                       &n ..
風雲人物
級別: 風雲人物 該用戶目前不上站
推文 x6353 鮮花 x7443
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

圖 1.《楞嚴經》云:
「一切眾生,從無始來,
生死相續,
皆由不知常住真心,
性淨明體,用諸妄想,
此想不真,故有輪轉。」


虛擬的世界虛擬的心年輕的宇宙年輕的人@
獻花 x0 回到頂端 [6 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2021-09-14 17:14 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.016842 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言